SKO6136 2021 04 22 Leginus SKO web
30 apr 2021

ONLINE KONCERT ŠKO Žilina

Štátny komorný orchester Žilina
Martin Leginus, dirigent 

Fotenie 📷 počas nahrávania koncertu v Dome umenia Fatra, v sídle Štátneho komorného orchestra v Žiline

 

Joseph Haydn (1732 – 1809)
Predohra k opere „L´isola disabitata“ (Neobývaný ostrov)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Symfónia č. 28 C dur KV 200

Allegro spiritoso
Andante
Menuetto
Presto

Joseph Haydn
Symfónia č. 85 B dur „La reine“ (Kráľovná)

Adagio. Vivace
Romanza
Menuet
Finale. Presto

Predstava ocitnúť sa osamote na opustenom ostrove uprostred oceánu, ďaleko od ľudskej civilizá­cie, odjakživa fascinovala fantáziu umelcov. Či to bolo v časoch rozkvetu antickej kultúry, renesancie, romantizmu či dvadsiateho storočia. Jedného z veľkých majstrov hu­dobného klasicizmu – najstaršieho z trojice tzv. „viedenských klasikov“ – Josepha Haydna inšpirovala táto téma v literárnom spraco­vaní Pietra Metastasia k nevšedné-mu opernému dielu, v akom sa prekvapujúco oslobodil od dobových konvencií a vyslovil na svoju dobu veľmi moderný a originálny názor na hudobné divadlo. „Keby len mohli počuť moju operu L´iso­la disabitata v Paríži! Ubezpečujem vás, že ani Paríž ani Viedeň takú hudbu ešte nepočuli. Mám však smolu, že žijem na vidieku...” Tieto slová autora ostali vo svojej dobe nenaplnené, nakoľko sa dielo veľmi skoro vytratilo z pozornos­ti hudobnej verejnosti. Až dnešná doba znovuobjavila tento malý hu­dobný klenot a dala slovám jeho autora za pravdu.

ŠKO Žilina

⭕️ Joseph Haydn napísal spolu 24 opier, väčšinou pre obmedzené javiskové možnosti na svojich pôso­biskách v Eisenstadte a Esterháze, a hoci si sám neprial, aby sa uvádza­li inde, stávajú sa pre bohatstvo hu­dobných nápadov a umelecké hod-noty predmetom pozornosti a záujmu aj v súčasnej dobe. Operu Ne­obývaný ostrov (L´isola disabita­ta) Hob. IA:13 skomponoval Haydn pri príležitosti menín kniežaťa Mi­kuláša Esterházyho, premiéra sa uskutočnila 6. 12. 1779 v šľachtic-kom divadle v Esterháze.

 

⭕️ V zozname skladieb Wolfganga Amadea Mozarta, ktorý obsahu­je 626 diel (Köchel Verzeichniss) sa nachádza až 380 komorných a orchestrálnych skladieb, z toho 54 symfónií. Mozart ich komponoval počas celého života. Už v rokoch 1764 – 1765 vznikli prvé tri symfónie, posledné tri spadajú do roku 1788. Väčšina symfónií sa ne­sie ešte v ľahkom, viedenskom štýle 18. storočia, posledné tri veľké symfónie tvoria nádherný hudobný triptych, ktorý završuje jasná a radostná Symfónia C dur “Jupiter­ská”.

Na dnešnom koncerte odznie Symfónia č. 28 C dur KV 200, ktorú vytvoril ako 17-ročný v novembri 1773 v Salzburgu

 

Vladimir Hvizdak

V procese komponovania symfónií rozlišujeme u Josepha Haydna tri základné obdobia. Prvým sú roky, keď sa Haydn ako kapelník a dvorný skladateľ kniežat Esterházyovcov v Eisenstadte obmedzoval výlučne na komponovanie na objednávku a podľa vkusu svojich chlebodarcov. Do toho ob­dobia patria tzv. rané symfónie. V rokoch 1774 – 1790 píše Haydn na objednávku z Francúzska množstvo skladieb, známych dnes pod názvom „parížske symfónie“. Na sklonku života napísal a dirigoval v Londýne dvanásť vrcholných symfónií, ktoré dostali názov „londýnske symfónie“.

Dom umenia Fatra

Symfónia č. 85 B dur „La reine“ (Kráľovná) je štvrtou z parížskych symfónií. Nespája svoj názov s konkrétnymi ilustračno-programovými hudobnými prvkami. Vznikol pretože táto symfónia bola obľúbeným dielom Marie Antoinetty. Priezračná konštrukcia a prostá krása hudby nepotrebujú vlastne nijaký komentár. Zaujímavosťou je, že druhú časť symfónie tvoria štyri variácie na francúzsku pieseň La gentile et belle Lisette.

 Martin Leginus

⭕️ Významný slovenský dirigent mladšej generácie Martin Leginus študoval dirigovanie po absolvovaní gymnázia na Konzervatóriu Bratislava pod vedením Zdeňka Bílka a na VŠMU v Bratislave u Ondre­ja Lenárda (2003 – 2008). V rámci štúdia sa zúčastnil na majstrovských kurzoch u Kurta Masura, bývalého šéfdirigenta Newyorskej filharmónie. Následne absolvoval semestrálnu stáž v Landestheater Detmold v Nemecku. Magisterské štúdium na VŠMU ukončil diplo­movým koncertom so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu.

V roku 2006 asistoval Ondrejovi Lenárdovi v SND pri naštudovaní opier Sedliacka česť, Komedianti a Bohéma. V januári 2007 debutoval úspešným záskokom v balete A. Chačaturjana Spartakus. Od roku 2007 je stálym dirigentom SND, v súčasnosti pôsobí ako rezidenčný dirigent opery SND. V rokoch 2013 – 2016 bol hu­dobným riaditeľom Štátnej opery v Prahe a 2015 – 2016 hlavným hosťujúcim dirigentom Pražského komorného orchestra. Dirigoval vo významných koncertných sálach ako viedenský a berlínsky Konzerthaus či Bunka Kaikan v Tokiu. V októbri 2015 absolvoval úspešné japonské turné so ŠO Praha, kde dirigoval 20 predstavení Verdiho La traviaty. V roku 2012 dirigoval Verdiho I due Foscari s legendárnym Leom Nuccim, v roku 2015 predstavenia Otella v Štátnej opere v Prahe s José Curom v titulnej úlohe, v roku 2017 pred­stavenie Simone Boccanegru s Fer­ruciom Furlanettom v roli Fiesca a v ŠD Košice hudobné naštudo­vanie Falstaffa v réžii Jiřího Men­zela. V roku 2018 debutoval v SND v Pucciniho Bohéme a uviedol premiérové naštudovanie Verdiho Dona Carlosa. Dirigoval aj množstvo iných opier a baletov, ako aj domáce a zahraničné orchestre ako napr. orchester Štátnej opery Budapešť, Filarmonia orquesta sinfónica Asturias, orchester ŠO Praha, Pražský komorný orchester, SOSR Bratislava, orchester opery SND a ŠD Košice, Musica Aeterna, Cappella Istropolitana, ŠKO Žilina, Štátna filharmónia Košice, Slovenský komorný orches­ter a i. Vo februári 2021 debutoval s úspechom aj s orchestrom Slovenskej filharmónie v streamova­nom koncerte v hlavnom orches­trálnom cykle SF.

Spolupracoval so sólistami zvučných mien ako sú Leo Nuc­ci, José Cura, Štefan Kocán, Anna Samuil, Desirée Rancatore, Jana Kurucová, Pavol Bršlík, Adriana Kučerová, Andrea Vizvári, Eva Hornyáková, Sergej Larin, Dalibor Jenis, Peter Mikuláš, Gustáv Beláček, Eva Urbanová, Simona Ša­turová, Mikolaj Zalasinski, Alexan­der Krasnov, Ferruccio Furlanetto, Simon Keenlyside a i.

⭕️ S ŠKO Žilina spolupracuje od roku 2006. Okrem abonentných koncertov v Žiline s ním uviedol aj koncert na Dňoch dobrej vôle 2007 v Nitre s priamym prenosom do RTVS, koncert k 20. výročiu Nežnej revolúcie v Konzerthause v Berlíne 2009, veľkonočný koncert v Piešťanoch 2017 či záverečný galakoncert Cyrilometodských dní v Terchovej 2018. V júni 2018 nahral s ŠKO debutové CD hviezdnej mezzosopranistky Jany Kurucovej z árií W. A. Mozarta. V roku 2019 dirigoval s ŠKO koncert detských talentov „Tutti Pro” s budúcou víťazkou finále medzinárodnej televíznej súťaže V4 „Virtuosi“ Ajnou Marosz, ktorej garantom je legendárny Placido Domingo. Počas pan­démie Covid 19 dirigoval stream­ovaný novoročný koncert ŠKO so sólistkou SND – svetoznámou so­pranistkou Andreou Vizvári.

 

texty zo zdrojov: ŠKO Žilina, www.skozilina.sk
tags: #skozilina #onlineconcert #roderiksk #zilina #slovakia #classicalmusic #martinleginus #mozart #haydn #symphony

30. 4. 2021 2021 12 MyProfile Pic v2 Roderik Kucavik Zdieľať článok: