SKO5839 2021 04 10 Dohnayi Droppa Marosz web
13 apr 2021

JARNÝ ONLINE  KONCERT v Dome umenia Fatra Žilina

účinkujúci
Štátny komorný orchester Žilina
Oliver Dohnányi, dirigent
Matej Droppa, trúbka
Ajna Marosz, zobcová flauta
Peter Guľas, čembalová spolupráca

 

program
✅Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Symfónia č. 14 A dur KV 114                                                                                          
Allegro moderato
Andante
Menuetto
Molto allegro

✅Giuseppe Torelli (1658 – 1709)
Sinfonia in D pre trúbku, sláčiky a continuo                                                                  
Allegro. Adagio
Allegro

ŠKO Žilina


✅Georg Philipp Telemann (1681 – 1767)
Koncert F dur pre zobcovú flautu, čembalo a sláčiky                                                   
Affetuoso
Allegro
Adagio
Menuet 1 a Menuet 2

✅Antonín Dvořák (1841 – 1904)
Serenáda d mol pre dychové nástroje, violončelo a kontrabas op. 44                         
Moderato quasi marcia
Menuetto
Andante con moto
Finale. Allegro molto

Olive Dohnayi

Oliver Dohnayi

⭕️Wolfgang Amadeus Mozart
O živote a diele Wolfganga Amadea Mozarta sme na stránkach našich bulletinov už popísali veľmi mnoho, jeho dielo patrí k ťažiskovému repertoáru ŠKO Žilina.
Skutočnosť, že sa ŠKO Žilina uvádza ako „mozartovský orchester“, vyjadruje mimoriadny záujem o tvorbu jedného z najvýznamnejších tvorcov v dejinách, predstaviteľa tzv. viedenského klasicizmu.
V Mozartovom zozname, ktorý obsahuje 626 diel (Köchel Verzeichniss) sa nachádza až 380 komorných a orchestrálnych skladieb, z toho 54 symfónií. Mozart ich komponoval počas celého života . Už v rokoch 1764-65 vznikli prvé tri symfónie, posledné tri spadajú do roku 1788. Väčšina raných symfónií sa nesie ešte v ľahkom, viedenskom štýle prvej polovice 18. storočia. Symfóniu č. 14 A dur KV 114 napísal Mozart ako 15 – ročný, vznikla 30. decembra  1771 v Salzburgu.

Matej Droppa

Matej Droppa

⭕️Giuseppe Torelli
Taliansky barokový skladateľ a huslista Giuseppe Torelli je považovaný za prvého autora husľových koncertov v histórii. Pochádzal z Verony, väčšinu života však prežil v Bologni.
Ako 26-ročný sa stal huslistom v orchestri Accademia Filarmonica, o dva roky neskôr v roku 1686 sa stal violistom v orchestri Basilica San Petronio. Tu pôsobil desať rokov až do svojho odchodu do Ansbachu a Viedne, kde získal post kapelníka (maestro di cappella).
Po obnovení činnosti orchestra v bazilike San Petronio v Bologni, ktorý bol v roku 1686 z finančných dôvodov zrušený, sa v roku 1701 vrátil a zostal tu až do svojej smrti. Tu boli uložené aj všetky jeho rukopisy. Z jeho žiakov sa ako hudobný skladateľ preslávil hlavne Francesco Manfredini.
Giuseppe Torelli komponoval najviac pre orchester spomínanej baziliky v Bologni. Vytvoril husľové koncerty, concerti grossi, koncerty pre dychové nástroje (hlavne pre trúbky) a iné orchestrálne diela (hlavne sinfonie).

Ajna Marosz

Ajna Marosz

⭕️George Philipp Telemann
O znovuobjavenie rozsiahleho diela Georga Philippa Telemanna sa zaslúžilo hlavne nemecké vydavateľstvo Bärenreiter, ktoré ho začalo pred rokmi systematicky vydávať.
Vyzdvihlo tým do popredia tohto, vo svojej dobe veľmi uznávaného, majstra. Telemann bol v skladbe takmer samoukom, od roku 1702 riadil lipskú operu, od roku 1704 prešiel radom kapelníckych miest, v rokoch 1712 - 1721 bol riaditeľom hudby vo Frankfurte a od roku 1721 do smrti riaditeľom hudby v piatich chrámoch v Hamburgu.
Telemann hľadal neustále nové podnety: experimentoval vo forme, v harmónii a vo využití nástrojov, osvojoval si kompozičné slohy Francúzov a Talianov a zvláštnu pozornosť venoval ľudovej hudbe poľskej a moravskej, s ktorými prišiel do styku počas svojich ciest. Najväčším prínosom je Telemannova inštrumentálna tvorba, ktorá obsahuje okolo 600 orchestrálnych suít, sinfonie, koncerty a rad triových sonát pre najrozličnejšie nástrojové kombinácie.

⭕️Antonín Dvořák
Antonín Dvořák patrí  k najhrávanejším svetovým autorom v histórii.
V tomto roku si pripomíname 180. výročie jeho narodenia. Bol prvým českým skladateľom, ktorého amplitúda pôsobnosti presiahla Európu, jeho hudba znie dodnes na všetkých kontinentoch.
Dvořákova kariéra začala po jeho zoznámení s Johannesom Brahmsom, ktorý ho odporučil svojmu priateľovi, hudobnému vydavateľovi Fritzovi Simrockovi v Berlíne. Obrovský úspech Moravských dvojspevov a Slovanských tancov zaradil Dvořáka medzi vyhľadávaných autorov. Vďaka jeho dlhoročnému pôsobeniu v USA, kde vytvoril rad významných diel, si ho Američania prisvojujú ako svojho národného skladateľa.
Dvořákovo umenie je osobitou klasicko-romantickou syntézou. Bohatý vlastný fond, pevne zakotvený v ľudovej hudobnosti sa prejavuje sviežou melodikou, živelnou rytmikou, jasnou harmóniou a zvukovým a inštrumentačným bohatstvom. Vynikajúce diela vytvoril takmer vo všetkých žánroch – opery (najvýznamnejšia Rusalka), 9 symfónií (hlavne č. 9 Novosvetská), klavírny koncert g mol, husľový koncert a mol, violončelový koncert h mol, oratória Stabat Mater, Svatá Ludmila, Requiem, klavírne cykly, sláčikové kvartetá, Česká suita, serenády E dur a d mol, zborové skladby, atď.
Serenáda d mol op. 44 pre dychové nástroje, violončelo a kontrabas patrí k najpôvabnejším dielam Dvořákovej komornej tvorby. Autora k vytvoreniu tohto diela inšpiroval pobyt vo Viedni koncom roka 1877, kedy sa osobne zoznámil s Brahmsom. Dielo dokončil 4. 1. 1878. V serenáde je oživený pôvodný tvar kasácií, ktoré sa vyvinuli kedysi ako večerná hudba, hraná pod šírym nebom malým súborom dychových nástrojov. Spojením klasického formového plánu a neobvyklého nástrojového obsadenia vytvoril autor originálne dielo, ktoré rýchlo preniklo do hudobného povedomia doma aj v zahraničí. Brahms, najväčší propagátor Dvořákovho diela, po jeho uvedení napísal: „Serenáda je zaiste to najlepšie, čo poznám od Dvořáka. Dobré orchestre ju musia hrať s radosťou a nadšením“.

Oliver Dohnayi

Oliver Dohnayi

⭕️Oliver Dohnányi
Medzinárodne renomovaný slovenský dirigent Oliver Dohnányi študoval na pražskej AMU u V. Neumanna a A. Klímu a na Vysokej hudobnej škole vo Viedni u O. Suitnera.
Získal laureátstvo na viacerých medzinárodných súťažiach ako napr. dirigentská súťaž maďarskej televízie, Talichova súťaž v Prahe a Premio Respighi v Siene. V rokoch 1986 - 1991 pôsobil ako šéfdirigent Opery SND v Bratislave, s ktorou absolvoval početné zahraničné zájazdy. Jeho produkcia Gounodovej opery Faust a Margaréta v réžii J. Bednárika získala cenu na prestížnom festivale v Edinburghu. Pôsobil tiež ako šéfdirigent opery ND v Prahe, ako umelecký šéf Štátnej opery v Prahe, ako umelecký šéf SND a šéfdirigent SOSRu.
Spolupracuje s najprestížnejšími opernými scénami v Londýne, Leedsi, Bazilei, Zürichu, Osake, Kasseli, Mannheime, Karlsruhe, Viedni, Bologni, Mníchove, Budapešti, Sofii, účinkoval na opernom festivale v španielskom Oviede, v Barbican Center v Londýne, Teatro San Carlo v Neapoli, na opernom festivale v írskom Wexforde, v Royal Opera House v Kodani, Teatro Colón v Buenos Aires,  Opera Baltimore v USA, opera v Aucklande a Wellingtone na Novom Zélande atď. Jeho nahrávka opery Juraja Filasa "Memento mori" získala cenu na prestížnom televíznom festivale v rakúskom Salzburgu.
Okrem orchestrov v SR a ČR hosťoval v Yomuri Nippon Symphony Orchestra Tokio, Chicago Symphonietta, Maďarskej štátnej filharmónii, Orquestra sinfónica portuguesa v Lisabone, Northern Philharmonic v Leedse, Royal Liverpool Philharmonic, English Chamber Orchestra, London Mozart Players, BBC Belfast Irish National Symphony Orchestra, Zagrebskej filharmónii, New Zealand Symphony Orchestra a i. Ako prvý slovenský dirigent v histórii prebral roku 2011 Európsku cenu Gustava Mahlera a Zlatú Europeu, mimoriadne významné medzinárodné ocenenie Európskej únie umenia.  
Jeho inscenácia Belliniho opery Norma v Anglii získala cenu „Achievement in Music“ (výročná hudobno-divadelná cena) s udeľovaním na slávnostnom galavečeri v Guildhall v Londýne 28. 10. 2012. Jeho inscenácia opery Philippa Glassa Satyagraha v ruskom Jekaterinburgu získala 5 nominácií aj hlavnú cenu Zlatá maska v celoruskej divadelnej sezóne 2015/2016. Pod jeho taktovkou odznela 15. 3. 2016 aj v Boľšom teatri v Moskve. Na jeseň 2016 dirigoval Gounodovho Fausta v Maďarskej štátnej opere v Budapešti. V roku 2017 naštudoval Janáčkovu Káťu Kabanovú v Opera Seattle v USA, Wagnerovu operu Liebesverbot v Teatro Colón v Buenos Aires, Meyerberovych Hugenotov v Štátnej opere v Budapešti a uviedol inscenácie Eugen Onegin, Satyagraha (Philip Glass) a Die Passagierin (Mieczyslaw Weinberg) v Jekaterinburgu. V rokoch 2015 až 2019 bol šéfdirigentom Štátneho divadla opery a baletu v ruskom Jekaterinburgu. Z posledných úspechov spomenieme uvedenie Pucciniho opery Tosca v Národnej opere v Sofii v marci 2021.


S ŠKO Žilina spolupracuje od roku 1983. Okrem množstva koncertov v SR s ním uskutočnil turné vo Švédsku 1990, Nemecku 2005, 2006, 2010 a 2019, koncerty vo francúzskej Pikardii a parížskej Invalidovni 2006, koncerty na BHS 2006, 2011 a 2013, koncert v sále Sliezskej filharmónie Katowice 2009 a 2016, koncert vo Flagey Hall v Bruseli 2016 (Beethoven: 9. symfónia Óda na radosť). Bol šéfdirigentom ŠKO v rokoch 2004 – 2007 a 2011- 2015, teraz je jeho stálym hosťujúcim dirigentom. Spolu doteraz uskutočnili už 160 koncertov.

Matej Droppa | Oliver Dohnayi

Matej Droppa & Oliver Dohnayi

⭕️Matej Droppa
Prvý trubkár ŠKO Žilina Matej Droppa pochádza z Partizánskej Ľupče.
Hru na trúbke študoval od svojich dvanástich rokov na Základnej umeleckej škole v Liptovskom Mikuláši. Neskôr v štúdiu pokračoval na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici pod vedením Henricha Lehotského a na Akadémii umení v Banskej Bystrici pod vedením Kamila Rošku.
Počas štúdia na akadémii umení absolvoval aktívne majstrovské kurzy u významných hudobných osobností Sławomira Cichora a Pierra Badela a spolupracoval s orchestrom Štátnej opery v Banskej Bystrici. Od roku 2019 pôsobí v Štátnom komornom orchestri Žilina na poste hráča na prvej trúbke. Taktiež sa venuje pedagogickej činnosti na ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku.

Matej Droppa | Oliver Dohnayi

Matej Droppa & Oliver Dohnayi

⭕️Ajna Marosz
(1. 7. 2007, Žilina) sa venuje hre na zobcovej flaute od svojich piatich rokov na ZUŠ L. Árvaya v Žiline v triede Pavla Stillera.
Od svojich ôsmich rokov hrá aj na klavíri u Matildy Gašparíkovej Hýrošovej. Získala mnohé ocenenia na celoštátnych a medzinárodných súťažiach. Šesťkrát získala 1. miesto v celoslovenskej súťaži „Čarovná flauta” v Nižnej, zároveň je aj trojnásobnou absolútnou víťazkou tejto súťaže. Trikrát  (2017, 2018, 2019) získala 1. miesto na medzinárodnej súťaži „Zahrajže nám, píšťalôčka” v Nových Zámkoch. Na celoslovenskej súťaži „Nitrianska lutna” získala v máji 2019 1. miesto a Cenu za interpretáciu diela slovanského autora.
Na medzinárodnej súťaži „Rajecká hudobná jar” získala cenu riaditeľa (2015) a Cenu mesta Rajec (2018).

Ajna Marosz | Oliver Dohnayi

Ajna Marosz & Oliver Dohnayi


V rokoch 2018 až 2020 sa stala víťazkou grantového programu Stredoeurópskej nadácie a spoločnosti Slovnaft „Talenty novej Európy” ako jedna z najmladších ocenených. Vďaka grantu sa mohla zúčastniť letných majstrovských kurzov starej hudby v Rumunsku a v Maďarsku, kde sa učila hru na barokovej zobcovej flaute u popredných majstrov starej hudby Zoltána Széplakiho a Katalin Kállay. Na jar 2019 prešla dvomi kolami celoštátnej flautovej súťaže Lászlóa Czidru v Maďarsku a vo finále získala 1. miesto.
V októbri 2019 Ajna zvíťazila na jednej z najprestížnejších medzinárodných súťaží pre hráčov na zobcovú flautu Open Recorder Days Amsterdam 2019, čo jej prinieslo nové koncertné možnosti a medializáciu jej úspechov v rozhlase a televízii. V decembri 2019 nasledoval jej debut s orchestrom – pod taktovkou Martina Leginusa uviedla s ŠKO Žilina koncert F dur od Giuseppe Sammartiniho.
Ani v období koronavírusu Ajna Marosz nezaháľala. Na konci roka 2020 sa zúčastnila medzinárodnej televíznej súťaže „Virtuosos Talent Show”, ktorá sa vysielala v krajinách V4 a v Srbsku. Na kastingu, v semifinále a finále postupne predviedla svoje obľúbené skladby od Signora Detriho, Giuseppe Sammartiniho, Jana Nováka a Richarda Harveyho. Vo veľkom finále získala Ajna suverénne víťazstvo za Slovenskú republiku a sám predseda poroty – hviezdny operný spevák a dirigent Plácido Domingo mladej talentovanej flautistke povedal, že je veľká umelkyňa. Čítajte viac na link.
V decembri 2020 Ajna úspešne vstúpila aj do sveta online súťaží. Zvíťazila na International Moscow Music Competition a na Premio Lams Matera 2020. Na tieto úspechy nadväzuje i v tomto roku, kedy už vyhrala medzinárodné online súťaže: ODIN 2021 a Cittá di Massa 2021, na ktorej tiež získala ďalšie víťazstvo za duo so spolužiačkou Klárou Valentovičovou. V marci t. r. vyhrala medzinárodnú súťaž Danubia Talents 2021.

texty zo zdrojov ŠKO Žilina http://www.skozilina.sk
Koncert sa nahrával 9. 4. 2021
tagy: #skozilina #mozart #oliverdohnanyi #torelli #dvorak #zilina #onlineconcert #roderiksk #fotoroderiksk

13. 4. 2021 2021 12 MyProfile Pic v2 Roderik Kucavik Zdieľať článok:

pentacon six 4020146

Chceš kreatívneho fotografa?

Ozvi sa a vytvorím ti fotky, na ktorých zažiariš.